Мова сайту
Договір оферта
ДОГОВІР - ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Цей договір є публічним договором і договором приєднання згідно зі статтями 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного Кодексу України, його умови та положення однакові для всіх осіб.
Фізична Особа Підприємець Церковна Орися Костянтинівна, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України від 04.07.2022 за номером 2010350000000170336, (надалі - "Виконавець"), пропонує фізичній особі (надалі - "Клієнт"), які разом надалі іменуються "Сторони", а окремо - "Сторона", укласти цей договір про надання консультативно-інформаційних послуг, що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://european-coaching.university/ (надалі - "Договір"), на умовах, що зазначені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 Оферта - це публічний Договір приєднання про надання консультативно-інформаційних послуг, зокрема послуг з організації та забезпечення доступу Клієнта до Курсу.
1.2. Сайт - інтернет-сайт: https://european-coaching.university/ на якому розміщено Договір.
1.3 Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) - повне та беззастережне прийняття Клієнтом Оферти, шляхом здійснення Клієнтом дій як на Сайті, так і здійснення дій, передбачених цим Договором.
1.4 Договір - це публічний договір між Клієнтом та Виконавцем на надання послуг, що укладається шляхом Акцепту Клієнтом цієї Оферти, та є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого договору в цілому.
1.5 Консультативно-інформаційні послуги (далі за текстом - Послуги) - це послуги за допомогою коучингу згідно з визначенням, яке дає Міжнародна федерація коучингу. Сторони розуміють, що послуги Коучингу не є послугами з психотерапії, в т.ч. послугами психологічного консультування або психологічного тренінгу.
1.6 Виконавець - Фізична Особа Підприємець Церковна Орися Костянтинівна, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України від 04.07.2022 за номером 2010350000000170336, що є платником єдиного податку другої групи.
1.7 Коуч - член Міжнародної федерації коучингу, рівня РСС (Professional certified coach/професійний сертифікований коуч), який надає послуги коучингу за програмою "Професійний коуч міжнародного рівня" (далі за текстом - програма) від European Coaching University, акредитованої в ICF за рівнем АСТР (Accredited Coach Training Program/Акредитована програма навчання коучів) / Level 2 - оновлена назва акредитації.
1.8. Клієнт - будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах, та своїми діями приєдналась до цього Договору, бажаючи отримати Послуги, що надає Виконавець.
1.9 Міжнародна федерація коучингу (ICF, International Coach Federation, див. офіційний сайт https://coachfederation.org/) - некомерційна організація, професійна асоціація коучів, діяльність якої спрямована на розвиток якісного коучингу в усьому світі (далі - ICF).
1.9 Курс - проходження та вивчення програми, для фізичних осіб, характеристики та вартість якої визначаються у відповідному Пакеті участі.
1.9. Пакет участі - це розміщена на Сайті інформація про характеристики курсу, зокрема, про його тривалість, строки проведення, форму та особливості доступу до тренінгу, спосіб та місце його проведення, правила проходження, вартість та інше, який Клієнт самостійно обирає.
1.10. Заявка на Курс - електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу, що підлягає заповненню Клієнтом в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, для підтвердження укладення Клієнтом цього Договору.
1.11 Компетенції коуча - це система знань, навичок і вмінь, визначених ICF для сертифікації своїх членів, які застосовуються коучами в процесі своєї діяльності.
1.12 Екзаменаційна сесія - складання іспиту на знання ключових 8 (восьми) компетенцій коуча і 37 (тридцять сім) маркерів упродовж 30 (тридцять) хвилин для отримання сертифіката АСТР відповідно до методів оцінювання, норм і стандартів ICF.
ДОГОВІР - ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

2.1 Виконавець надає Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти їх і оплатити в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором і додатками до нього.
2.2 Разом з послугами, Виконавець надає до Курсу інформаційний продукт у вигляді авторських семінарів, вебінарів, аудіо-, відео-, текстових матеріалів та індивідуальних консультацій Виконавця. Будь-який отриманий від Виконавця інформаційний продукт захищений законодавством України у сфері інтелектуальної власності.
2.3 Загальна кількість, характеристика, вид і вартість Послуг, які буде отримувати Клієнт, вказується в обраному ним Пакеті участі, і є невід'ємною частиною до цього договору.
2.4 При наданні Послуг, за цим Договором, Виконавець має право залучати фахівців необхідної кваліфікації. Виконавець при цьому відповідає тільки за наявність у фахівців відповідної кваліфікації.
2.5 Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем оплати від Клієнта послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Клієнтом коштів на банківський рахунок Виконавця), за умови коректно заповненої Заявки на Курс.
2.6 Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України "Про освіту".
2.7 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.
2.8 По завершенню надання Послуг, акт про надані послуги не формується і не підписується.

Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Клієнтом у повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту закінчення Послуг, Виконавець не отримав, на свою електронну пошту: european.coaching.university@gmail.com, мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого строку вважається визнанням факту належної якості послуг.
2.9 По завершенню надання Послуг, за умови успішного складання іспиту на Екзаменаційній сесії - клієнт отримує Сертифікат (Сертифікат АСТР Міжнародного зразка).2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1 Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця усім фізичним особам, які виявлять бажання замовити та пройти Курс, укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.
3.2 Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг Виконавцем.
3.3 Оферта вважається акцептованою Клієнтом, якщо він вчинив такі дії (у їх сукупності):
- оплатив послуги Виконавця, згідно з обраним Пакетом участі, після оформлення Заявки на Курс згідно з наданими Виконавцем реквізитами та в зазначений Виконавцем строк.
Реквізити для оплати послуг Виконавець може вказувати під час здійснення Клієнтом онлайн-платежу (переказу грошових коштів через різний електронний ресурс) або шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти чи месенджера (телеграм, вотсап, вайбер), зазначену Клієнтом у Заявці на Курс.
3.4 Акцепт цієї Оферти означає, що Клієнт ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови загалом (у повному обсязі та без винятків).3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

4.1 Виконавець зобов'язаний:
4.1.1 При акцепті договору та виконанні Клієнтом умов цього Договору, надати Клієнту можливість доступу до обраного ним Курсу відповідно до характеристик та правил проходження Курсу, що визначені в обраному ним Пакеті участі.
4.1.2. на вимогу Клієнта надати йому консультацію та інформацію про Курс.
4.1.3 На Сайті, у тексті цього Договору, у Пропозиції Курсу та/або в інший доступний для ознайомлення Клієнта спосіб інформувати Клієнта про правила та вимоги щодо організації Курсу, його зміст та характеристики,
- 4.1.4 У розумні строки проінформувати Клієнта про відновлення надання Послуг (п.5.2.4.), шляхом направлення на електронну пошту Клієнта письмового повідомлення.
4.1.5 Після отримання від Клієнта оплати за Послуги, але до моменту їх надання - надати Клієнту доступ до Особистого кабінету, шляхом направлення на електронну пошту Клієнта інформації необхідної для доступу до Особистого кабінету.
4.2 Виконавець має право:
4.2.1 За час дії Пропозиції Курсу змінювати порядок проходження Курсу на власний розсуд, якщо це не тягне за собою порушення програми.
4.2.2 У разі відмови Клієнта від проходження замовленого та оплаченого ним Курсу незалежно від причин - Виконавець здійснює повернення коштів з утриманням фактично понесених Виконавцем витрат від оплаченої Клієнтом суми.
4.2.3 На власний розсуд вирішувати питання щодо можливості повернення Клієнту грошових коштів, які Клієнт сплатив за Курс, у тому випадку, якщо Клієнт не розпочав Курс і не направив письмової заяви відповідно до підпункту 5.2.3. цього Договору.
4.2.4. Припинити доступ Клієнта до Курсу на будь-якому його етапі без повернення сплачених грошових коштів:
- у разі порушення ним правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу, ведучого коуча (лектора тощо), примус їх до відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені розділом 5 цього Договору;
- у разі встановлення факту передання Клієнтом реквізитів для доступу до Курсу третім особам, розповсюдження Клієнтом інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Клієнтом інформації та матеріалів, отриманих у результаті отримання послуг від Виконавця, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.
4.2.5 Проводити фото- і відеозйомку під час надання Послуг і використовувати отримані під час фото- і відеозйомки матеріали на свій розсуд. Виконавцю належить виключне авторське право, а також суміжні з виключним авторським правом права на зазначені матеріали, використання отриманих під час фото- та відеозйомки матеріалів можливе лише з письмового дозволу Виконавця.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
6.1 Вартість послуг за цим Договором визначається Пакетом участі в Курсі, розміщеному на Сайті.
6.2 Оплату вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюють у безготівковій формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті щодо конкретного Курсу та/або Пакету участі:
шляхом здійснення Інтернет-платежу;
шляхом оплати рахунку в банківській установі.
Зміст Інтернет-платежу або платіжного документа банківської установи має обов'язково містити вказівку на П.І.Б. Клієнта в графі "Призначення платежу" та П.І.Б. особи, яка братиме участь у Курсі.
6.3 Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Клієнт сплачує додатково.
6.4 Послуги вважаються повністю оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця.
6.5 Якщо Клієнт не розпочав участь у Курсі протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження Курсу до його завершення (незалежно від причин) чи пройшов курс не в повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається, без письмової заявки Клієнта. У таких випадках Виконавець може, але не зобов'язаний, вирішити питання про повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за Курс, на свій розсуд.

6. РОЗМІР ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимог Договору.
7.2 У разі, якщо Клієнт вніс плату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати договір та/або відмовити Клієнту в допуску до проходження Курсу.
7.3 У разі передання Клієнтом інформаційних матеріалів, отриманих під час проходження Курсу, третім особам без письмового дозволу Виконавця, або в разі виявлення фактів використання Клієнтом зазначених матеріалів у комерційних цілях, Клієнт несе таку відповідальність:
- Клієнт відсторонюється
- будь-які збитки Клієнта або третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.
7.4 Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Клієнта до Курсу (у тому числі технічні характеристики обладнання, необхідного для доступу до Курсу) передбачаються в Пакеті участі та на Сайті Виконавця. У разі невідповідності технічного обладнання Клієнта визначеним вимогам у Пакеті участі Курсу, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Клієнтом доступу до Курсу.
7.5 Будь-які дії Клієнта, спрямовані на перешкоджання Виконавцем наданню послуг іншим клієнтам, або дії Клієнта, що призвели до ненадання або неналежного надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання цього Договору без повернення Клієнту вартості послуг.
7.6 Виконавець не несе відповідальності за:
- неможливість надання Послуг з причин, що від нього не залежать, включно з форс-мажорними обставинами, зокрема: порушення роботи ліній зв'язку (Інтернет), раптова відсутність або несправність обладнання, несправність або припинення роботи різноманітних Інтернет-ресурсів (зокрема Zoom, Skype і т.п.), відсутність та/або погіршення якості зв'язку й передавання даних, які надають мобільні оператори та Інтернет-провайдери;
- порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Клієнтом для отримання послуг;
- неможливість проведення Курсу через порушення зобов'язань власниками/користувачами місць проведення Курсу;
їх виконання.
7.7 У будь-якому разі сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за Договором.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 Клієнт зобов'язаний:
5.1.1 На Сайті Виконавця або в гугл-формах посилання на які розташовується на сайті Виконавця, коректно і правдиво заповнити Заявку на Курс і підтвердити свою беззастережну згоду з правилами і порядком доступу до Курсу і його проходження, а також ознайомиться з Політикою конфіденційності. Згода з правилами та порядком доступу до Курсу вважається наданою Клієнтом, якщо він відправив Заявку на Курс.
5.1.2 Своєчасно оплатити вартість Курсу в розмірі та в строк (якщо порядок оплати - щомісячний), згідно з обраним Пакетом участі.
5.1.3 Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання цього Договору та проходження Курсу.
5.1.4 Утримуватися під час проходження Курсу від поведінки:
- яке може завадити іншим учасникам Курсу, запрошеним коучам, лекторам та іншими особам брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
- яке принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших учасників Курсу, запрошених осіб, коучів, лекторів та інших осіб, зокрема й шляхом розміщення такої інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або в інший спосіб, що має публічний характер.
5.1.5 Клієнту забороняється відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, а також використовувати з будь-якою іншою метою інформацію та матеріали (аудіо, відео та інше), що стали йому доступними у зв'язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів виключно для його власних потреб.
5.2 Клієнт має право:
5.2.1 Обрати Курс відповідно до власних потреб, шляхом вибору Пакету участі з відповідними характеристиками, параметрами та форматом надання послуг.
5.2.2. Отримати Послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором та обраним Пакетом участі.
5.2.3 Звернутися до Виконавця із заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за Курс у разі, якщо Клієнт не розпочав Курс або припинив проходження Курсу.
5.2.4 Призупинити процес отримання Послуг шляхом направлення Виконавцю на його електронну пошту: european.coaching.university@gmail.com письмового повідомлення про таке рішення. У письмовому повідомленні має бути вказана дата призупинення та очікувана дата відновлення отримання Послуг. Виконавець залишає за собою право змінювати дату відновлення отримання Послуг Клієнтом.


5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КЛІЄНТА
8.1 Дія Договору припиняється:
- за згодою Сторін;
- у випадках, передбачених пунктами 7.2. і 7.3. цього Договору;
- у разі смерті однієї зі Сторін за Договором.
8.2 Виконавець залишає за собою право заборонити Клієнту отримати послуги в разі порушення Клієнтом правил проходження Курсу на строк до усунення такого порушення.
8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1 Договір починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на Сайті та діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем. При виконанні умов цього Договору Сторони використовують телефонний та інші види доступного зв'язку через мережу Інтернет (у тому числі мобільні додатки VIBER, TELEGRAM тощо).
9.2 Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначено додатково при такому розміщенні.
9.3 Договір (договірні відносини) набуває чинності з моменту акцепту оферти Клієнтом у порядку, передбаченому цим Договором, і діє до повного виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором. Повне виконання зобов'язань Виконавця перед Клієнтом визначається моментом закінчення строку, відведеного Клієнту на доступ до проходження ним обраного Курсу відповідно до умов Пакета участі.
9.4 Розірвання Договору за ініціативою Виконавця оформляється шляхом направлення Клієнту письмового сповіщення на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації на Сайті.
9.5 Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує правильність і достовірність відомостей, викладених ним в електронній реєстраційній формі (Заявці на Курс), а також те, що Клієнт повністю ознайомлений і згоден з правилами та порядком проведення Курсу, розміщеними на Сайті, і зобов'язується їх дотримуватися.
9.6 Акцептуванням цього Договору Клієнт добровільно надає згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних Виконавця з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором і в порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних". Виконавець має право надавати персональні дані Клієнта своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно для досягнення цілей цього Договору.
9.7 Кожна зі Сторін цього Договору несе повну відповідальність за правильність зазначених нею реквізитів і зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення - самостійно несе ризик пов'язаних із цим наслідків.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
Фізична особа-підприємець
Церковна Аріна Костянтинівна
Україна, 61103, м. Харків, вул. 23 Серпня, 55, 97.
Одержувач:
ЄРГПОУ 3358902267
Церковна Аріна
Розрахунковий рахунок
UA513220010000026001320085754
у "Монобанк"
Адреса електронної пошти
european.coaching.university@gmail.com


european.coaching.university@gmail.com
© 2022г. Усі права захищені.
ECU
+420774565549
+380938451368